1. Algemeen
Dames Volleybal Sint-Truiden hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dames Volleybal Sint-Truiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • - verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als Dames Volleybal Sint-Truiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dames Volleybal Sint-Truiden (DAVOST)
Zetel: Leeuwerweg 132, 3803 Wilderen
Telefoon: 32475830398
Emailadres: red.socks@telenet.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Dames Volleybal Sint-Truiden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • - Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dames Volleybal Sint-Truiden (uitvoering overeenkomst).
 • - Om te kunnen deelnemen aan de competitie en beker, georganiseerd door de Koninklijke Limburgse Volleybal Verbond (KLVV) en Volley Vlaanderen (uitvoering overeenkomst).
 • - Het versturen van communicaties omtrent wedstrijden, trainingen en stages van de vereniging (gerechtvaardigd belang).
 • - Het versturen van brieven en uitnodigingen omtrent de activiteiten en evenementen van de vereniging (gerechtvaardigd belang).
 • - Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • - Het afsluiten van een verzekering voor de leden (uitvoering overeenkomst).

1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
 • - Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres (straat/nr/bus/postcode/gemeente), telefoonnummer, email adres, geboortedatum,
 • - Andere persoonlijke gegevens: geslacht, lengte, kledingmaten, schoenmaat, rekeningnummer, familie/relaties, mutualiteit, nummer mutualiteit en alle sportief gerelateerde informatie die de club verzamelt
 • - Beeldmateriaal: digitale foto’s en filmpjes
 • - Gevoelige gegevens: rijksregisternummer, bloedgroep, huisdokter, medische fiche

1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door:
 • - Bestuursleden van de vereniging
 • - Trainers

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Aan deze derde partijen worden er gegevens verstrekt:
 • - Stad Sint-Truiden
 • - federaties: Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond, Volley Vlaanderen, Sporta
 • - Verzekeringsmaatschappij: Ethias en KBC
 • - Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen)
 • - Sportadministratie
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
 • - Het deelnemen aan de competitie en beker
 • - Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • - Het verzorgen (en verspreiden) van allerhande communicaties
 • - Het bekomen van subsidies door de overheid
 • - Het afsluiten van een verzekering
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn
Dames Volleybal Sint-Truiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dames Volleybal Sint-Truiden verbindt zich ertoe de gevoelige gegevens en de andere persoonlijke kenmerken (zie § 1,2 voor meer detail) enkel bij te houden zolang je lid bent van Dames Volleybal Sint-Truiden.
De persoonlijke identificatie gegevens en het beeldmateriaal bewaart Dames Volleybal Sint-Truiden ook nog nadat je de club verlaten hebt omwille van de volgende redenen:
Uitnodigen op activiteiten van de vereniging, opmaken van een historiek van de vereniging, vraag om terug te keren naar de vereniging.

1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • - Alle personen die namens Dames Volleybal Sint-Truiden van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Dit verzoek moet door Dames Volleybal Sint-Truiden binnen de 30 dagen worden verwerkt.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via het hoger vermeld adres, telefoonnummer of email adres.
Je hebt tevens ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10 Wijziging privacyverklaring
Dames Volleybal Sint-Truiden kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 4 maart 2018.